VYSOKÉ
ŠPERKA?STVÍ

VYSOKÉ ŠPERKA?STVÍ

Gismondi1754 anello gattopardo ph erdnacreative

Prsten Gattopardo

PRSTEN GATTOPARDO

Stvo?ení sv?tla

Prsten z 18kt bílého zlata s 5,18ct kolumbijským smaragdem markýzového brusu, 4,39ct bílými diamanty ve tvaru kapky a 2,02ct bílými diamanty, barvy D/E/F.

Inspirován hlubokým up?eným pohledem leoparda. Výroba tohoto klenotu trvala více než 300 hodin. Výrob? p?edcházelo pe?livé hledání ideálního kamene, který by dokonale pasoval k této p?edstav?. Vzácný charakter smaragdu ješt? více zd?raz?ují zasazené bílé diamanty, p?i?emž se zdá, jakoby se zlato díky velmi pe?livé práci zlatník? rozplývalo ve vzduchu.

Prsten Gattopardo

Gismondi1754 marea bracelet 1 copy

Náramek s bílými diamanty a tanzanitem.

NÁRAMEK MAREA

V??ná energie p?ílivu a odlivu.

Náramek z bílého zlata, 18kt s 50,04ct bílými diamanty a 31,14ct tanzanitem.

Jedine?ná Marea, inspirovaná nep?etržitým pohybem mo?e, je ódou na vitalitu, energii a dynamiku. Organický design, charakterizovaný klikatými k?ivkami, které navazují na r?zných úrovních, nej?istší vyjád?ení stylových rys? Gismondi 1754.

Bílé zlato vytvá?í neuv??itelný dynamický labyrint pevných látek a dutin, osv?tlený diamanty. Tanzanit leží mezi širšími meandry a dodává magické modré a fialové odstíny.

Náramek s bílými diamanty a tanzanitem.

ÓDA NA BARVU

Rozvoj klasického pojetí šperku a zvýrazn?ní drahých kamen?.

Gismondi1754 essenza collana

Náhrdelník s tanzanitem a diamanty.

NÁHRDELNÍK ESSENZA

Rozvoj klasického pojetí šperku

Náhrdelník z 18kt bílého zlata s 22,78ct tanzanit, 11,84ct bílými diamanty a 2,25ct bílými diamanty ve tvaru kapky.

Stejn? jako všechny vzácné šperky z dílny spole?nosti GISMONDI 1754 byl i tento náhrdelník vyroben technikou, která vyvolává dojem, že se kameny „vznášejí“ ve vzduchu. Toho lze dosáhnout speciálním zpracováním zlata, které vyvolává dojem, jako by se „rozplývalo“ ve vzduchu.

Výroba tohoto výjime?ného náhrdelníku navrženého jako um?lecké dílo, kde je každý prvek sám o sob? vzácný, o to více v kombinaci s dalšími prvky, trvala 250 hodin. Navíc hlavní prvek, p?ív?s p?ipomínající vodopád, je odnímatelný a lze jej použít jako náušnici, což z náhrdelníku d?lá velmi všestranný šperk.

Náhrdelník s tanzanitem a diamanty.

Gismondi1754 raggio di sole necklace on black ph erdnacreative

Náhrdelník s bílými diamanty a žlutými diamanty.

NÁHRDELNÍK RAGGIO DI SOLE

Koruna z paprsk?.

Náhrdelník z 18kt bílého zlata s 27,83 karátovými bílými diamanty hruškovitými a 16,04 karátovými žlutými hruškovými brilianty.

Na výrobu tohoto náhrdelníku bylo použito p?es 600 hodin a 6 m?síc?. Stavba za?ala s centrálním kamenem, 5ct hruškovým broušeným žlutým diamantem odrážejícím lesk slunce. Obklopují jej 3 prsteny ze žlutých diamant?, z nichž vyst?eluje záblesk paprsk?.

Každý kámen je zasazen do individuáln? vytvo?eného košíku, který jej podpírá zdola nahoru, takže kov zmizí a kameny se zdají plavat. Ne všechny paprsky jsou úpln? tuhé, n?které za?ínají mít pohyb, když sestupují ze st?edu, každý má jinou délku.

Raggio di Sole bylo vytvo?eno s diamanty v odstínu od žluté po zá?iv? bílou, s n?kterými neo?ekávanými záblesky žluté reprezentující nedostatek uniformity v každém paprsku.

Náhrdelník s bílými diamanty a žlutými diamanty.

VÝZNAMNÁ HISTORIE ITALSKÉ DOKONALOSTI

Generální ?editel skupiny Massimo Gismondi nám vypráví o významné stoleté historii spole?nosti Gismondi 1754, jejích hodnotách a výhledech do budoucna.

Gismondi1754 collana insieme ph erdnacreative

Náhrdelník s smaragdy a bílými diamanty.

NÁHRDELNÍK INSIEME

Setkání dvou duší

Náhrdelník z 18kt bílého zlata s 20,73ct smaragdy ve tvaru kapky a 15.28ct bílými diamanty ve tvaru kapky.

Kameny na tomto velmi vzácném náhrdelníku jsou zasazené do bílého zlata, které je pro oko prakticky neviditelné a slouží pouze jako nosný prvek velkolepých kamen?, které vytvá?ejí design náhrdelníku, když jsou jeden po druhém vybírány tak, aby dodaly tomuto šperku osl?ující efekt.

Náhrdelník s smaragdy a bílými diamanty.